موزیک ویدیو

چگونگی اخذ مجوز موزیک ویدیو و نماهنگ از طریق وبسایت مجوز اهنگ؟

در ابتدا پرکردن فرمهای زیر الزامیست ؛شما باید فرم ها را دانلود کرده ؛تکمیل کنید و اطلاعات خواسته شده را برایمان ارسال کنید.

 

دانلود فرم موزیک ویدیو1

دانلود فرم موزیک ویدیو2

جهت اخذ مجوز ویدیو باید موزیک آن ویدیو دارای مجوز باشد .اگر موسیقی شما هنوز مجوز نگرفته حتی اگر موزیک ویدیو ساخته شده میتوانید شرایط اخذ مجوز موسیقی تان را از اینجا ببینین و یا درخواست مجوز اهنگتان را بدهید.درصورتی که موسیقی دارای مجوز باشد شما با ما تماس گرفته و اقدام به اخذ مجوز موزیک ویدیو نمایید.

 

مجوز موزیک دیویو
مجوز موزیک ویدیو