فراخوان جشنواره موسیقی فجر برای البوم های دارای مجوز ارشاد

باسمه تعالی
فراخوان بخش رقابتی سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر
با استعانت از خداوند متعال، سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر با هدف معرفی و تقدیر از آثار برگزیدهی اهالی
موسیقی ایران، اعتالی هنر موسیقی و ارتقاء سلیقه و فرهنگ شنیداری مخاطبان، صیانت از هویت ملی مبتنی بر
آموزههای دینی و ایرانی، تقویت و حمایت از هنر خالق و همچنین شناسایی، تبیین چهارچوبها و استانداردهای کیفی
گونههای مختلف موسیقی از تاریخ 28بهمن تا 3 اسفند ماه1399 برگزار میشود.
الف(بخش اصلی:
تمامی آلبومهای صوتی که دارای مجوز از دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سایر نهادهای رسمی بوده و
دربازه زمانی 1 مهرماه 1396 تا 1مهرماه 1398 به صورت فیزیکی و یا دیجیتال منتشر گردیده، مجاز به حضور در این
بخش خواهند بود.
جایزه ویژه هیات انتخاب آثار و گروها
هیات انتخاب آثار و گروهها میتواند به صالحدید خود یک جایزه ویژه جدا از جوایز تعریف شده در آیین نامه بخش
رقابتی به 1 اثر اختصاص دهد.شرایط و معیارهای اثر برگزیده در آیین نامه و صورتجلسه های جشنواره اعتبارسنجی
خواهد شد.
ب(جوایز:
*هیات انتخاب آثار و گروهها از میان آثار شرکت داده شده، جوایز را به شرح ذیل اهداء خواهند کرد.
جایزه باربد:تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ 300میلیون ریال
دیپلم افتخار: لوح تقدیر و مبلغ 100 میلیون ریال
1 .آهنگسازی موسیقی دستگاهی باکالم
2 .آهنگسازی و اجرای موسیقی دستگاهی بیکالم
3 .خوانندگی موسیقی دستگاهی
4 .آهنگسازی موسیقی نواحی
5 .خوانندگی موسیقی نواحی
6 .آهنگسازی موسیقی کالسیک
7 .آهنگسازی موسیقی معاصر و ارکسترال ایرانی )با کالم(
8 .آهنگسازی موسیقی معاصر و ارکسترال ایرانی )بیکالم(
9 .خوانندگی موسیقی معاصر و ارکسترال ایرانی
10 .آهنگسازی موسیقی تلفیقی)با کالم(
11 .آهنگسازی موسیقی تلفیقی)بی کالم(
12 .خوانندگی موسیقی تلفیقی
13 .آهنگسازی موسیقی پاپ
14 .خوانندگی موسیقی پاپ
15 .ناشر برگزیده
ج( مقررات عمومی
آغاز ثبتنام: از 4 آبان 1399 تا 15 آذرماه 1399
_ صاحبان حقیقی و حقوقی آلبوم های صوتی، میتوانند با مراجعه به سایت جشنواره مراحل ثبت نام و اطالعات آلبوم را
در سامانه جشنواره ثبت کنند.
_ صاحبان آثار محدودیتی در تعداد آثار ارسالی به جشنواره ندارند.
_ صاحبان آثار باید حداکثر تا 15 آذر ماه 1399 نسخه فیزیکی آلبومهای صوتی ثبت نام شده را به دبیرخانه جشنواره
تحویل دهند. این امر به منزلهی پذیرش کامل مقررات و سایر ضوابط شرکت دربخش رقابتی خواهد بود.
_ پس از اعالم نظر نهایی دبیرخانه جشنواره، امکان خارج کردن آلبومها از بخش مسابقه وجود ندارد.
_ هیچ جایزهای در بخش رقابتی به طور همارزش میان دو یا چند اثر تقسیم نمیشود.
_ همه آثار پذیرفته شده در بخش رقابتی، گواهی شرکت در جشنواره دریافت خواهند کرد.
_ دست اندرکاران اصلی تولید آثار بخش های رقابتی، نمیتوانند عهدهدار مسئولیت داوری آن بخش باشند.
_ تفسیر و رفع ابهام از مقررات و اخذ تصمیم نهایی درباره موضوعات پیشبینی نشده به عهده دبیر جشنواره است.
_ دبیرخانه مجاز به استفاده از آثار ارسالی در بخشهای غیرتجاری و صرفا تبلیغاتی جشنواره خواهد بود.
د( شرایط اختصاصی
1 -آلبومهای ارسالی باید بر روی لوح فشرده در فرمت AUDIO باشند.)نمونه منتشر شده(
2 -آلبومهایی که صرفا به صورت دیجیتال منتشر شدهاند نیز باید بر روی لوح فشرده در فرمت AUDIO به همراه
اطالعات تکمیلی )لینک و نشانی انتشار (آلبوم باشد.
تبصره 1:آلبومهایی که صرفا به صورت دیجیتال منتشر گردیده، باید لینک ارسالی آن مربوط به بسترهای مجاز و دارای
مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی یا سایر نهاد های رسمی باشد.
3- در صورت تعدد آلبوم، هر اثر میبایست به صورت جداگانه در لوح فشرده ارائه گردد و ثبت نام مجزا برای هر آلبوم
صورت پذیرد.
4- تعداد آلبومهای ارسالی از هر عنوان، 2 عدد نسخهی فیزیکی است.
5- هرگونه دخل و تصرف در محتوای آلبومها، مجاز نیست.
تبصره2:آهنگساز و خوانندهی هر آلبوم)مواردی که در جوایز بخش رقابتی وجود دارند( ،میتوانند با رضایت نامه کتبی
ناشر، به طور مستقل در بخش رقابتی شرکت کند.
تماس با ما:
نشانی دبیرخانۀ جشنواره: تهران، خیابان انقالب. خیابان خارک. کوچه هانری کربن .پالک 18 طبقه سوم

آخرین جلسه شورای ارزیابی جشنواره موسیقی فجر برگزار شد

Share your thoughts